Algemene voorwaarden

1.TOEPASSING

1.1. Het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop bij hippeschoentjes.be houdt in dat de klant akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

1.2. Er kan slechts schriftelijk van deze algemene voorwaarden afgeweken worden, waarbij de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven.

2. OFFERTES EN AANVAARDING VAN DE BESTELLING

2.1. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze via e-mail bevestigd hebben. Hippeschoentjes.be kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden bv. bij bestelling gedaan door minderjarigen. Wij behouden ons tevens het recht voor elke bestelling te weigeren. Deze beslissing kan genomen worden naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. In dit geval zullen wij de klant hiervan op de hoogte brengen.

Indien de klant na de bestelling geen bevestiging via e-mail ontvangt, werd de bestelling mogelijk niet verwerkt of is er een fout opgetreden (bv. foutief e-mailadres) Gelieve in dit geval contact op te nemen met orders@hippeschoentjes.be

2.2. De consument heeft het recht binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering, af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder motivering. Hippeschoentjes.be zal in dat geval het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen aan de klant, binnen een termijn van 10 werkdagen. De gemaakte verzendkosten blijven wel verschuldigd.

2.3. Elke productaanbieding geldt slechts tot uitputting van de voorraad. Hippeschoentjes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product niet langer beschikbaar is, zullen wij dit zo snel mogelijk melden aan de klant zodat deze zijn bestelling kan annuleren.

3. PRIJZEN EN BETALINGEN

3.1. De prijzen die gelden op het moment van bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn in euro aangeduid, inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen.

3.2. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen en tarieven te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren. Wanneer dit nadelig zou zijn voor de klant, wordt hij hiervan via e-mail op de hoogte gebracht en heeft de klant het recht om de bestelling binnen de 10 dagen te annuleren.

3.3. Procentuele kortingsacties zijn nooit cumuleerbaar met andere acties. 

3.4. Actiecodes zijn niet geldig op schoenverzorgingsproducten en reeds afgeprijsde producten.

3.5. Hippeschoentjes.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in opgegeven prijzen of voorwaarden, noch voor fouten in productomschrijvingen of afbeeldingen

3.6. Voor alle online aankopen accepteren wij bankoverschrijving of online betaling via het betaalplatform van Mollie B.V. De verzending van de producten gebeurt vanaf het moment dat de betaling door ons ontvangen werd.

3.7 Aankopen in de winkel kunnen cash of via bancontact betaald worden.

4. LEVERING

4.1. Producten worden geleverd op het leveringsadres dat door de klant bij zijn bestelling werd doorgegeven. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de klant. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet de verzendkosten naar de klant. De verzendkosten worden bij de bestelling apart en duidelijk opgegeven afhankelijk van de gekozen verzendwijze en het land van bestemming

4.2. De levering gebeurt binnen de BENELUX en kan op aanvraag en mits betaling van een meerkost ook naar andere landen binnen de EU 

4.3. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn evenwel niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

4.4. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

4.5. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5. RETOUR

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

5.1. Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in de Hippeschoentjes winkel te Nijverheidslaan 8 in 3200 Aarschot. Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het retourformulier. De klant wordt naar keuze terugbetaald of ontvangt een tegoedbon. De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden. Hippeschoentjes zal in dat geval het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen aan de klant, binnen een termijn van 10 werkdagen. De gemaakte verzendkosten blijven wel verschuldigd.

5.2 De producten dienen volledig, onbeschadigd en in de originele verpakking te worden teruggestuurd op eigen risico en kosten van de klant en volgens de retourprocedure.

Om gebruik te kunnen maken van dit verzakingsrecht, zal de klant de producten niet gebruiken op een manier waarop deze in waarde verminderen of beschadigd worden. Concreet voor schoenen en slofjes betekent dit dat de producten alleen ter controle gebruikt mogen worden (zoals het gebruikelijke passen in de winkel). De producten dienen steeds met de originele labels/etiketten te worden teruggestuurd. Goederen die specifiek voor de klant ontworpen zijn, worden niet teruggenomen en de klant kan zich in dit geval niet beroepen op het verzakingsrecht.

Als de kwaliteit van de producten werd geschaad of de geretourneerde producten niet volledig zijn, behoudt hippeschoentjes zich het recht voor om de geretourneerde producten te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.

5.3 Bij herroeping gelden de wettelijke waarborgen. Het modelformulier voor herroeping kan hier worden gedownload.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen blijven eigendom van hippeschoentjes.be tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de klant.

7. KLACHTEN

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

8. VERLIES OF DIEFSTAL

8.1. Hippeschoentjes.be draagt het risico voor verlies of diefstal tot levering van het product aan de klant. De klant dient elke niet-levering schriftelijk aan ons te melden binnen een termijn van 14 werkdagen na bestelling via orders@hippeschoentjes.be Wij behouden ons het recht voor de aanvraag van de klant te weigeren als deze buiten voorvermelde termijn gebeurt.

8.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het product na levering aan de klant.

8.3. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden.

9. OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze wil om, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 10. PERSOONSGEGEVENS

Door te bestellen op de internet site hippeschoentjes.be staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en betalingen, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geindividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens bij de bestelling. Hippeschoentjes.be zal de gegevens niet overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

11. BEWIJS

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (e-mail, back-ups e.d.)

12. SCHEIDBAARHEID

12.1. Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten

12.2. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als te ruim wordt verklaard, zal de bepaling uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.

12.3. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behouden wij ons het recht voor om dit gedeelte te vervangen.

13. TOEPASSELIJK RECHT

13.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing

13.2. Alle geschillen zullen uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven behoren. 

14. ADRESGEGEVENS

Hippeschoentjes.be is een onderdeel van HIPPOO bvba

Maatschappelijke zetel:

HIPPOO BV
Steystraat 133
3200 Aarschot 
BELGIE

BTW BE 0841.765.010 
info@hippeschoentjes.be

HIPPESCHOENTJES WINKELPUNT
Nijverheidslaan 8b
3200 Aarschot 
BELGIE 

Voor alle vragen omtrent bestellingen kan je contact opnemen met onze klantendienst via orders@hippeschoentjes.be of op het nummer 0468 / 24 81 66

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een bevoegde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl .

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr ”.

“Dans le cadre du règlement extrajudiciaire des litiges, le Service de Médiation des Consommateurs du SPF Economie est compétent pour recevoir toute demande de règlement extrajudiciaire de litiges de consommation. Ce service traitera la demande lui-même ou la transfèrera à l'entité qualifiée. Vous pouvez contacter le Service de Médiation des Consommateurs via le lien suivant: http://www.mediationconsommateur.be//fr

En cas de litige transfrontalier, vous pouvez de plus faire appel à la plateforme "Online Dispute Resolution" de l'Union Européenne via le lien: http://ec.europa.eu/odr ”. 

“By way of Alternative Dispute Resolution measure, the "Service de Médiation des Consommateurs" of the SPF Economie was appointed to handle all demands for out-of-court settlements of consumer disputes. The "Service de Médiation des Consommateurs" will either intervene directly or will transfer your complaint to the competent entity. You can contact the Service de Médiation des Consommateurs via this link: http://www.mediationconsommateur.be//en.

In case of cross border disputes, you can also contact the "Online Dispute Resolution" platform of the European Union via this link: http://ec.europa.eu/odr 

Nieuwsbrief

Schrijf je in op de Hippeschoentjes nieuwsbrief en ontvang de leukste promoties en acties in je mailbox

Ik ben reeds klant

Ik ben nieuw en maak een account aan